สารจากผู้บริหาร

นายไชยพร มะลิลา

ผู้อำนวยการ

นางสุดทัย ลอยเมฆ

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นายมณฑกานต์ จิตกล้า

หัวหน้ากลุ่มฯภาษาไทย