ประกาศโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ฉบับที่ 1